ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นลำโพง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นลำโพง*, -ต้นลำโพง-

ต้นลำโพง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นลำโพง (n.) datura See also: thorn apple
English-Thai: HOPE Dictionary
thorn applen. ต้นลำโพง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
Datura stramonium (n.) ต้นลำโพง
jimsonweed (n.) ต้นลำโพง Syn. Datura stramonium

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นลำโพง
Back to top