ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นร้ายปลายดี

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นร้ายปลายดี*, -ต้นร้ายปลายดี-

ต้นร้ายปลายดี ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นร้ายปลายดี (n.) be bad at the beginning and good at the end See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious Ops. ต้นดีปลายร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's probably blessing in disguise.มันก็คงเป็นแบบต้นร้ายปลายดีล่ะมั้ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นร้ายปลายดี
Back to top