ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นรัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นรัง*, -ต้นรัง-

ต้นรัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นรัง (n.) ingrin See also: Pentacme suavis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นรัง
Back to top