ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นยาเขียว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นยาเขียว*, -ต้นยาเขียว-

ต้นยาเขียว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นยาเขียว (n.) Thunbergia laurifolia Linn. Syn. รางจืด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นยาเขียว
Back to top