ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นยางพารา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นยางพารา*, -ต้นยางพารา-

ต้นยางพารา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นยางพารา (n.) rubber tree See also: hevea brasiliensis
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
para rubberยางพารา, ยางที่ได้จากต้นยางพารา ใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
tappingการกรีดยาง, การกรีดผิวของต้นยางพาราเป็นแนวทแยงลงจากซ้ายมาขวา เพื่อให้น้ำยางซึมออกมาค่อย ๆ ไหลลงสู่ภาชนะรองรับ การกรีดยางมักทำตอนเช้าตรู่ เพราะมีน้ำยางไหลออกมามากกว่าตอนสาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นยางพารา
Back to top