ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นมือ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นมือ*, -ต้นมือ-

ต้นมือ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมือ (n.) beginning Syn. เริ่มแรก, ตอนแรกๆ, ตอนต้นๆ Ops. ปลายมือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then a stage with Masquerade's latest videos and professional dancers.และหลังจากนั้นโชว์บนเวทีด้วยวีดีโอล่าสุดของMasquerade และนักเต้นมืออาชีพ
So wait. We're talking 20 professional dancers?งั้นเดี๋ยว เรากำลังพูดถึงนักเต้นมืออาชีพ 20 คนนะ
I can see you're off to a crackerjack start.ผมดูคุณออก\เพื่อเริ่มต้นมือหนึ่ง.
I will be a professional dancer.ผมจะเป็นนักเต้นมืออาชีพ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นมือ
Back to top