ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นมังคุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นมังคุด*, -ต้นมังคุด-

ต้นมังคุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมังคุด (n.) mangosteen See also: Garcinia mangostana Linn. Syn. ผลมังคุด, ลูกมังคุด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นมังคุด
Back to top