ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นมะหวด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นมะหวด*, -ต้นมะหวด-

ต้นมะหวด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมะหวด (n.) Lepisanthes rubiginosa Leenh. Syn. ต้นกำซำ, ต้นกำชำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นมะหวด
Back to top