ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นมะละกอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นมะละกอ*, -ต้นมะละกอ-

ต้นมะละกอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมะละกอ (n.) papaya See also: Carica papaya Linn. Syn. ลูกมะละกอ, ผลมะละกอ
English-Thai: HOPE Dictionary
papainn. น้ำย่อยที่พบในต้นมะละกอ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นมะละกอ
Back to top