ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นมะยม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นมะยม*, -ต้นมะยม-

ต้นมะยม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมะยม (n.) star gooseberry See also: Phyllanthus acidus Skeels Syn. ผลมะยม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นมะยม
Back to top