ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นมะม่วง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นมะม่วง*, -ต้นมะม่วง-

ต้นมะม่วง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมะม่วง (n.) mango See also: mango tree Syn. ผลมะม่วง
English-Thai: HOPE Dictionary
anacardiaceous(แอนนะคาร์ดิเอ' เซียส) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ตระกูล Anacardiaceae เช่นต้นมะม่วง
cashew(แคช'ชู?ู) n. ต้นมะม่วงหิมพานต์,มะม่วงหิมพานต์
mango(แมง'โก) n. ผลมะม่วง,ต้นมะม่วง pl. mangoes,mangos
English-Thai: Nontri Dictionary
cashew(n) ต้นมะม่วงหิมพานต์

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นมะม่วง
Back to top