ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นมะค่าแต้

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นมะค่าแต้*, -ต้นมะค่าแต้-

ต้นมะค่าแต้ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมะค่าแต้ (n.) species of large tree See also: sindora siamensis

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นมะค่าแต้
Back to top