ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นมะขาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นมะขาม*, -ต้นมะขาม-

ต้นมะขาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นมะขาม (n.) tamarind tree
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
tamarind (n.) ต้นมะขาม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นมะขาม
Back to top