ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพุทรา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพุทรา*, -ต้นพุทรา-

ต้นพุทรา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพุทรา (n.) monkey apple Syn. กะทัน, ทัน, หมากทัน
English-Thai: HOPE Dictionary
jujube(จู'จูบ) n. ต้นพุทรา,ผลพุทรา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพุทรา
Back to top