ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพุทธรักษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพุทธรักษา*, -ต้นพุทธรักษา-

ต้นพุทธรักษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพุทธรักษา (n.) Canna indica Linn. See also: Canna lilly, Indian shot Syn. พุทธรักษา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพุทธรักษา
Back to top