ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพุงปลา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพุงปลา*, -ต้นพุงปลา-

ต้นพุงปลา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพุงปลา (n.) Dischidia rafflesiana

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพุงปลา
Back to top