ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพิกุล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพิกุล*, -ต้นพิกุล-

ต้นพิกุล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพิกุล (n.) bullet wood See also: Mimusops elengi Syn. ดอกพิกุล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพิกุล
Back to top