ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพะเนียง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพะเนียง*, -ต้นพะเนียง-

ต้นพะเนียง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพะเนียง (n.) Archidendron jiringa Nielsen Syn. เนียง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพะเนียง
Back to top