ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพลู

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพลู*, -ต้นพลู-

ต้นพลู ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพลู (n.) betel See also: betel-vine, Piper betel Syn. ใบพลู

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพลู
Back to top