ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพลอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพลอง*, -ต้นพลอง-

ต้นพลอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพลอง (n.) small timber tree

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพลอง
Back to top