ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพลวง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพลวง*, -ต้นพลวง-

ต้นพลวง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพลวง (n.) large timber tree

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพลวง
Back to top