ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นพริกไทย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นพริกไทย*, -ต้นพริกไทย-

ต้นพริกไทย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นพริกไทย (n.) pepper
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, I see a brick patio with a gazebo under the shade of this pepper tree.คุณรู้มั้ยฉันเห็นลานอิฐ หน้าศาลา ภายในร่มเงาของต้นพริกไทย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นพริกไทย
Back to top