ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นฝ้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นฝ้าย*, -ต้นฝ้าย-

ต้นฝ้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นฝ้าย (n.) cotton
English-Thai: HOPE Dictionary
boll weeviln. (โบล วี'เวิล) n. แมลงปีกแข็งที่กินต้นฝ้าย
bull tonguen. ไถสำหรับเพาะปลูกต้นฝ้าย
cotton(คอท'เทิน) n. ฝ้าย,ต้นฝ้าย,พืชประเภทฝ้าย,ใยฝ้าย,ผ้าฝ้าย,สารหรือสิ่งที่คล้ายฝ้าย (แต่มาจากพืชอื่น) vi. ลงรอยกัน,เข้ากันได้ดี -Phr. (cotton to ชอบ,เริ่มชอบ เห็นด้วย)
English-Thai: Nontri Dictionary
flax(n) ต้นฝ้าย,ต้นปอ,ต้นป่าน,ผ้าลินิน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cotton (n.) ต้นฝ้าย See also: พืชประเภทฝ้าย Syn. cotton plant
cotton plant (n.) ต้นฝ้าย See also: พืชประเภทฝ้าย
boll (n.) ส่วนของต้นฝ้ายที่มีเมล็ด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Get me back to the land o' cotton.พาฉันกลับไปดินแดนแห่งต้นฝ้าย แน่นอน อยู่แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นฝ้าย
Back to top