ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นฝรั่ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นฝรั่ง*, -ต้นฝรั่ง-

ต้นฝรั่ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นฝรั่ง (n.) guava Syn. ลูกฝรั่ง, ผลฝรั่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
guava(กวา'ฝะ) n. ต้นฝรั่ง,ผลฝรั่ง
English-Thai: Nontri Dictionary
guava(n) ลูกฝรั่ง,ต้นฝรั่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
guava (n.) ต้นฝรั่ง See also: ผลฝรั่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นฝรั่ง
Back to top