ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นปาล์ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นปาล์ม*, -ต้นปาล์ม-

ต้นปาล์ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นปาล์ม (n.) palm
English-Thai: HOPE Dictionary
assai(อะซา'อี) adv. เร็วมาก. -n. ต้นปาล์มในบราซิล
palm(พาล์ม) n. ฝ่ามือ,ต้นปาล์ม,รางวัลสำหรับผู้มีชัย,เหรียญตราแห่งเกียรติยศ ชัยชนะ ความสำเร็จ
palmyra(แพลไม'ระ) n. ต้นปาล์มใบรูปพัดข
phoenix(ฟิ'นิคซฺ) n. นกนิยายขนาดใหญ่ที่สวยงาม มีอายุถึง500-600ปีมันสามารถเผาตัวมันเองให้ตายและจากเถ้าถ่านนั้นมันจะกลายเป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป,บุคคลหรือสิ่งที่เป็นนกตัวใหม่ที่มีอายุยืนนานต่อไป บุคคลหรือสิ่งที่สวยงามหาที่เปรียบไม่ได้,บุคคลหรือสิ่งที่ดีเลิศ,ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง,ชื่อดวงดาว
English-Thai: Nontri Dictionary
palm(n) ต้นปาล์ม,ฝ่ามือ
palmy(adj) เต็มไปด้วยต้นปาล์ม,ร่าเริง,มีชัย,เพื่องฟู,รุ่งโรจน์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
palm (n.) ต้นปาล์ม See also: ต้นไม้จำพวกตาล
raffia (n.) ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง Syn. raffia palm
raffia palm (n.) ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง
palmetto (n.) ต้นปาล์มมีใบรูปพัด (โดยเฉพาะจำพวก Sabal palmetto)
palmy (adj.) เกี่ยวกับต้นปาล์ม
raffia (n.) เส้นใยของต้นปาล์มที่ใช้สานตะกร้าหรือเสื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Palm tree and palm tree. Lady Liberty. Lady Liberty.ต้นปาล์ม ต้นปาล์ม เทพีเสรีภาพ เทพีเสรีภาพ
That palm. That one.ต้นปาล์มต้นโน้น ไม่ใช่ต้นนี้
It should be in a conservatory, you in a white frock, with a red rose in your hand, and a violin playing in the distance, and I should be making violent love to you behind a palm tree.มันควรจะเกิดขึ้นที่เรือนปลูกต้นไม้ คุณใส่ชุดขาวถือดอกกุหลาบแดง มีไวโอลินเล่นอยู่ห่างๆ และผมควรจะพลอดรักกับคุณ อย่างเร่าร้อนหลังต้นปาล์ม
Umm, I just have a uh, palm tree boardอืม ฉันมี กระดานจากต้นปาล์ม
I do. But I can't very well charge Mr. King with assault on a palm tree.ใช่ แต่ผมตั้งข้อหาคุณคิง ด้วยการทำร้ายต้นปาล์มไม่ได้
I'm sorry, she passed away last night.- ต้นปาล์ม... . -อลิเซีย
The difference is my country is not some fly speck in the middle of the caribbean.มันก็ต่างกันตรงที่ประเทศผม ไม่ใช่แค่ต้นปาล์มตามทะเลแคริบเบี้ยน
The forest diversity was replaced by a single species, the oil palm.ความหลากหลายของป่าถูกแทนที่ ด้วยเผ่าพันธุ์เดียวคือ ต้นปาล์ม
On these lands stood the highest palm trees in the world.บนเกาะนี้เคยมี ต้นปาล์มที่สูงที่สุดในโลก
Fanning the pharaohs with palm fronds.เอาใบต้นปาล์มมาพัดให้ฟาโรห์
No more palm fronds, Troy.ไม่มีใบต้นปาล์มอีกแล้ว ทรอย
And I found my little one, Simon, he was holding on top of a palmtree.แล้วผมก็ได้พบลูกคนเล็กไซมอน\เกาะอยู่ที่ต้นปาล์ม
This is kraho, from the chonta palm.นี่คือ คาโฮ ทำจากต้นปาล์มชอนตา
You said tie it to the palm.เจ้าบอกว่าให้มัดเชือกเข้ากับต้นปาล์ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นปาล์ม
Back to top