ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นบุก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นบุก*, -ต้นบุก-

ต้นบุก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นบุก (det.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก
ต้นบุก (n.) Amorphophallus campanulatus Bl. ex Decne See also: a kind of plant Syn. มันซูรัน, เบือ, เบีย, บุกคางคก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นบุก
Back to top