ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นทานตะวัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นทานตะวัน*, -ต้นทานตะวัน-

ต้นทานตะวัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นทานตะวัน (n.) sunflower Syn. ดอกทานตะวัน, เมล็ดทานตะวัน
English-Thai: HOPE Dictionary
sunflower(ซัน'เฟลาเออะ) n. ต้นทานตะวัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นทานตะวัน
Back to top