ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นทับทิม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นทับทิม*, -ต้นทับทิม-

ต้นทับทิม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นทับทิม (n.) pomegranate See also: Punica granatum Syn. ลูกทับทิม
ต้นทับทิม (n.) pomegranate
English-Thai: HOPE Dictionary
pomegranate(พอม'แกรนนิท) n. ผลทับทิม,ต้นทับทิม ,สีทับทิม
English-Thai: Nontri Dictionary
pomegranate(n) ต้นทับทิม,ผลทับทิม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pomegranate (n.) ต้นทับทิม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nightly she sings on yon pomegranate tree.ทุกคืนมันร่ำร้องอยู่ที่ต้นทับทิมนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นทับทิม
Back to top