ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นทองธรรมชาติ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นทองธรรมชาติ*, -ต้นทองธรรมชาติ-

ต้นทองธรรมชาติ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นทองธรรมชาติ (n.) Butea frondosa Syn. ต้นทองกวาว, จาน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นทองธรรมชาติ
Back to top