ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นทองกวาว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นทองกวาว*, -ต้นทองกวาว-

ต้นทองกวาว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นทองกวาว (n.) Butea frondosa Syn. จาน, ต้นทองธรรมชาติ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นทองกวาว
Back to top