ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นตาล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นตาล*, -ต้นตาล-

ต้นตาล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตาล (n.) sugar palm tree See also: toddy palm Syn. ตาล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Palmyra palmต้นตาล [TU Subject Heading]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นตาล
Back to top