ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นตะไล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นตะไล*, -ต้นตะไล-

ต้นตะไล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตะไล (n.) Arfeuillea arborescens Pierre Syn. ต้นคงคาเดือด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นตะไล
Back to top