ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นตะกรุม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นตะกรุม*, -ต้นตะกรุม-

ต้นตะกรุม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตะกรุม (n.) kind of tree See also: a species of Thai medicinal plant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นตะกรุม
Back to top