ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นตอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นตอด*, -ต้นตอด-

ต้นตอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตอด (n.) Croton tiglium Linn. Syn. ต้นสลอด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But i'm gonna get to the bottom of this on my own.แต่ยังไงฉันก็จะสืบหาต้นตอด้วยตัวเอง
The signal has to be coming from somewhere.สืบค้นต้นตอด้วย สัญญาณแฮก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นตอด
Back to top