ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นตรุษจีน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นตรุษจีน*, -ต้นตรุษจีน-

ต้นตรุษจีน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นตรุษจีน (n.) Bougainvillea glabra Choisy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นตรุษจีน
Back to top