ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นควินิน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นควินิน*, -ต้นควินิน-

ต้นควินิน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นควินิน (n.) cinchona

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นควินิน
Back to top