ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นคลุ้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นคลุ้ม*, -ต้นคลุ้ม-

ต้นคลุ้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นคลุ้ม (n.) Donax grandis Ridl.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นคลุ้ม
Back to top