ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นคลุ้ง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นคลุ้ง*, -ต้นคลุ้ง-

ต้นคลุ้ง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นคลุ้ง (n.) Dipterocarpus tuberculatus Syn. พลวง, ตึง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นคลุ้ง
Back to top