ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นคงคาเดือด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นคงคาเดือด*, -ต้นคงคาเดือด-

ต้นคงคาเดือด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นคงคาเดือด (n.) Arfeuillea arborescens Pierre Syn. ต้นตะไล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นคงคาเดือด
Back to top