ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นคงคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นคงคา*, -ต้นคงคา-

ต้นคงคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นคงคา (n.) a kind of ratteen See also: wicker Syn. หวายคงคา
ต้นคงคา (n.) a kind of rattan See also: wicker Syn. หวายคงคา
ต้นคงคาเดือด (n.) Arfeuillea arborescens Pierre Syn. ต้นตะไล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นคงคา
Back to top