ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นขี้ครอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นขี้ครอก*, -ต้นขี้ครอก-

ต้นขี้ครอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นขี้ครอก (n.) Urend lobata See also: Malvaceae Syn. ขี้อ้น
ต้นขี้ครอก (n.) a kind of plant See also: Xanthium Strumarium Linn. Syn. ขี้อ้น, ต้นกระซับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นขี้ครอก
Back to top