ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นขั้ว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นขั้ว*, -ต้นขั้ว-

ต้นขั้ว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นขั้ว (n.) stub See also: counterfoil Syn. หัวขั้ว
English-Thai: HOPE Dictionary
counterfoil(เคา'เทอะฟอยล์) n. ต้นขั้ว (เช็คใบเสร็จหรืออื่น ๆ)
stub(สทับ) n. โคนต้นไม้,ตอไม้,รากที่เหลืออยู่,ตอที่เหลืออยู่,ก้นบุหรี่,เศษที่เหลืออยู่,โคนฟัน,ปลายทู่,ปลายทู่แล้วของปากกา,ดินสอที่ใช้จนสั้นนิดเดียว,หางด้วนของสุนัข,ต้นขั้วตั๋ว. vt. ถอนรากถอนโคน,ปราบให้สิ้นซาก,ขุดรากขุดโคน,สะดุดเอา,ตำ,ขจัด,ขยี้. adj. ม่อต้อ
English-Thai: Nontri Dictionary
stub(n) ต้นขั้ว,ตอไม้,ก้นบุหรี่,โคนฟัน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
stubต้นขั้ว,   ดู  statistical table [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
two-way tableตารางสองทาง, ตารางสถิติที่มีการจำแนกรายการบนหัวเรื่องและต้นขั้วทั้ง 2 ด้าน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
stub (n.) ต้นขั้วตั๋วหรือเช็ค Syn. counterfoil
check stub (n.) ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ Syn. stub
counterfoil (n.) ส่วนต้นขั้วของเช็คหรือใบเสร็จ Syn. stub, check stub
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I put my hand under there and they put into my hand their pay stubs.ผมก็ยื่นมือเข้าไปใต้โต๊ะบ้าง แล้วพวกเธอก็ยัดต้นขั้วใบค่าจ้างใส่มือผม
We popped the trunk, nothing inside except a pay stub from McFadden's mulch.เราค้นท้ายรถ ไม่พบอะไร ยกเว้นใบต้นขั้วจาก แมคแฟสเดน มัลช์
And I want you to take the ticket stub from tonight's show and I want you to put it right there in the middle of the money.และฉันต้องการให้คุณใช้ต้นขั้วตั๋ว จากการแสดงคืนน และฉันต้องการให้คุณที่จะนำมันขวาม
I won't give you your stub.ผมก็จะไม่ให้ต้นขั้วกับคุณ
You show me a pay stub for $72,000 on it,คุณแสดงให้ฉันต้นขั้วจ่าย $ 72,000 ในนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นขั้ว
Back to top