ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นกำยาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นกำยาน*, -ต้นกำยาน-

ต้นกำยาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นกำยาน (n.) Styrax benzoides

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นกำยาน
Back to top