ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นกำซำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นกำซำ*, -ต้นกำซำ-

ต้นกำซำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นกำซำ (n.) Lepisanthes rubiginosa Leenh. Syn. ต้นมะหวด, ต้นกำชำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นกำซำ
Back to top