ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นกำชำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นกำชำ*, -ต้นกำชำ-

ต้นกำชำ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นกำชำ (n.) Lepisanthes rubiginosa Leenh. Syn. ต้นมะหวด, ต้นกำซำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นกำชำ
Back to top