ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นกราด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นกราด*, -ต้นกราด-

ต้นกราด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นกราด (n.) Dipterocarpus intricatus Dyer See also: family of rubber tree Syn. ต้นสะแบง, ยางกราด, เหียงกราด, ต้นตะแบง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นกราด
Back to top