ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต้นกระทืบยอด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต้นกระทืบยอด*, -ต้นกระทืบยอด-

ต้นกระทืบยอด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นกระทืบยอด (n.) sensitive plant See also: Mimosa pudica Linn. Syn. ต้นไมยราบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต้นกระทืบยอด
Back to top