ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่างบ้านต่างเมือง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่างบ้านต่างเมือง*, -ต่างบ้านต่างเมือง-

ต่างบ้านต่างเมือง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างบ้านต่างเมือง (n.) foreign country Syn. ต่างถิ่นต่างแดน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Left them to die in a foreign land.และปล่อยให้ตายอย่างเดียวดาย.. ในต่างบ้านต่างเมือง
Why are you talking as if you are sick of being in a different country?ทำไมคุณพูดเหมือนคุณไม่สบาย ที่ต้องอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแบบนี้?
Look, I know I shouldn't have been investigating, but if you were in a foreign country and someone you loved was killed, what would you do?ฟังนะ ผมรู้ว่าผมไม่ควร สืบคดีเอง แต่ถ้าคุณอยู่ต่างบ้านต่างเมือง และคนที่คุณรักถูกฆ่า คุณจะทำยังไง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่างบ้านต่างเมือง
Back to top