ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่างถิ่นต่างแดน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่างถิ่นต่างแดน*, -ต่างถิ่นต่างแดน-

ต่างถิ่นต่างแดน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่างถิ่นต่างแดน (n.) foreign country

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่างถิ่นต่างแดน
Back to top