ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ต่อแต้ม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ต่อแต้ม*, -ต่อแต้ม-

ต่อแต้ม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต่อแต้ม (n.) dominoes See also: card game, playing card, gambling card Syn. หมาก, ไพ่ต่อแต้ม
English-Thai: HOPE Dictionary
colored(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
domino(ดอม'มิโน) n. ไพ่โดมิโน,ไพ่ต่อแต้ม,ไพ่กระดูก -pl. dominoes
handicapn. อุปสรรค,ข้อเสียเปรียบ,ความบกพร่องทางกาย,การแข่งขันต่อแต้ม vt. ทำให้เสียเปรียบ,ขัดขวาง,กีดขวาง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ต่อแต้ม
Back to top